IQ SCHOOL - MÔ HÌNH GIÁO DỤC TỪ SỚM

http://iqschool.vn


Thời gian phát triển đầu đời

"Lev Vygotsky" Lev Vygotsky là một nhà nghiên cứu về sự phát triển trong học ngôn ngữ của trẻ.
Thời gian phát triển đầu đời

Vygotsky được công nhận đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhận thức. Ông phát hiện ra rằng học tập ở mức độ xã hội xảy ra trước khi tự học. Việc học tập đầu tiên được bắt nguồn từ quan hệ thực giữa các cá thể như là một kinh nghiệm giao tiếp về tâm lý. Khi học vấn đã thành của trẻ nó sẽ được biểu hiện thành những kinh nghiệm bản thân. Giáo viên nhận thấy được những thể hiện học vấn bên trong và bên ngoài của trẻ trong lớp. Trẻ cần được thấy khái niệm nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau trước khi khái niệm đó biến thành của bản thân và có thể dùng được. Vygotsky nhận thấy rằng phạm vi kỹ năng có thể phát triển với sự hướng dẫn của người lớn hoặc hợp tác với bạn đồng trang lứa lớn hơn rất nhiều so với việc tự học.

 


Theo ông Vygotsky
- Sức mạnh động lực của cả nhóm làm cho việc học tập diễn ra nhanh hơn
- Kết hợp được các nguồn lực với nhau mang lại những nhận thức mới và lợi ích cho trẻ
- Cùng xây dựng ý tưởng và suy nghĩ là môi trường kích thích trẻ học tập và trải nghiệm

Mức độ phát triển thực tế dựa vào khả năng tự giải quyết vấn đề  và sự phát triển tiềm năng dựa trên những giải quyết vấn đề có hướng dẫn hoặc tương tác với các bạn cùng lứa có năng lực hơn.

 

 

Trẻ học chương trình IQ Academy được học cách làm thí nghiệm, sản phẩm, các con được khuyến khích là những người suy nghĩ độc lập và làm việc trong một tập thể để có thể giải quyết những vấn đề phức tạp.